ادرس شبکه های تلوزیونی

شبکه۱:          mms://live.iransima.ir/irib1         

شبکه۲:          mms://live.iransima.ir/irib۲    

شبکه۳:          mms://live.iransima.ir/irib۳

شبکه۴:          mms://live.iransima.ir/irib۴

شبکه۵:          mms://live.iransima.ir/irib۵


شبکه۱ جام جم:     mms://live.iransima.ir/JAM-E-JAM1 

شبکه۲جام جم:      mms://live.iransima.ir/JAM-E-JAM۲

شبکه۳ جام جم:      mms://live.iransima.ir/JAM-E-JAM۳


سیمای مرکز مهاباد:      mms://81.12.49.178:1035

شبکه افلاک:                      mms://87.107.40.130 

شبکه زاگرس:          mms://85.185.251.163:8080

شبکه اترک:                 mms://87.107.40.15:8080

شبکه طبرستان:               mms://78.38.80.168/tv      

شبکه اشرق:             mms://81.12.52.198:49175

شبکه سهند:             mms://77.36.254.170:1755 

شبکه هامون:              mms://81.12.49.190:1048 

شبکه خوزستان:          mms://81.12.48.78/live-tv

شبکه باران :                mms://81.12.49.38/baran

شبکه آذربایجان غربی :   mms://87.107.47.3:1039

شبکه فارس :                mms://80.191.117.72/tv

شبکه خراسان رضوی : mms://81.12.49.173:8080

شبکه سینا :          mms://217.219.194.22:8080

شبکه آفتاب :        mms://217.218.222.227:1066

شبکه اصفهان :       mms://85.185.128.253:1755